Lighed for Loven – dec 2016

Pressemeddelelse:

12. december 2016 – af: Hells Angels MC Denmark

Forslaget om at nægte særlige grupper prøveløsladelse, er ikke bare i strid med Grundloven, danske værdier og menneskerettighederne, men også et anslag imod en af grundstenene i den danske straffepraksis. Systemet med prøveløsladelser er ikke bare et spørgsmål om straflængde, men derimod også en del af dommens præmisser i forhold til resocialisering og de forhold der gør sig gældende under afsoning. Uanset hvad man måtte mene og hvilke forhold og episoder der sætter sindene i kog, så må automatiseret nægtelse af prøveløsladelse betyde kortere straffe.

Det er snart jul og såfremt forslaget også omfatter fængslede medlemmer af motorcykelklubben Hells Angels MC Denmark, så frabeder vi os flere bandepakker under juletræet. Igennem lang tid har politikerne overbudt hinanden med fascistoide tiltag; dobbeltstraffe for samme forseelser, spærring af udgange og prøveløsladelser i forbindelse med påståede konfliktscenarioer, samt en lind strøm af exit-programmer og udgangsstramninger, som alene har til formål, at genere vores fængslede medlemmer og hindre deres frie adgang til det foreningsliv de har valgt.

Taburetklæbende politikere er i den grad ude og profilere sig på upopulære individers og grupperingers, efter politikernes opfattelse, uhensigtsmæssige adfærd og omdømme, men politikerne bør i højere grad forsøge at holde sig inden for grænserne for hvad der er anstændigt og arbejde med de problemer som fører til optrapning, fremfor at eskalere situationerne. For vores vedkommende har vi svært ved at se sammenhængen mellem justitsvæsenets oprustning og de værdier som i øjeblikket diskuteres og fremhæves i debatten omkring hvad Danmark skal være for et land.

Foreningsfrihed – betyder at den enkelte selv bestemmer hvilken lovlig forening han eller hun vil tilhøre. Ingen bør tvinges til at forlade den valgte forening for at opnå samme goder, eller retsbeskyttelse som andre tager for givet.

Forskelsbehandling – betyder at særlige grupper, eller eventuelt individer, som har en særlig overbevisning, udsættes for repressive tiltag alene på grund af denne.

Lighed for loven – betyder at alle, uanset race, religion og køn behandles lige af det strafferetssystem som findes i en retsstat til enhver tid.

De seneste års glidebane på strafferetsområdet har vist, at der igen og igen lovgives ud fra tilhørsforhold. Vi forventer som borgere i det danske samfund at alle behandles lige for loven og at hver enkelt borgers sag vurderes individuelt.

Hells Angels MC Denmark må på det kraftigste tage afstand til denne aggressive og populistiske fremfærd og vil i fremtiden med alle juridiske midler modarbejde tiltag af denne karakter.

Hells Angels Motorcycle Club Denmark


Kommentarer er velkommen i vores: Gæstebog